Back to Ibrahim Aminou (Kora) Joshua Thomson (Sax) & Donny Silverman (Sax & Flute)